Trở lại:

-      Tôn Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Tín đồ nào cũng cho rằng kinh sách của họ kể lại những phép mầu như sinh ra bởi nữ đồng trinh, đi trên mặt nước, cứu người chết sống lại, sống lại bay lên trời, v.v. và truyền dạy những đạo đức tốt như yêu thương đồng loại, chăm sóc gia đình, tôn trọng trật tự xã hội, v.v. Rồi họ cho rằng các phép mầu và các điều đạo đức nầy là những “chứng cớ không thể chối cãi được rằng tôn giáo của họ mầu nhiệm và tối thượng.

Cái mà tôi không thể hiểu được là dường như không có tín đồ nào thấy rằng hầu như tất cả các tôn giáo khác đều có những kinh sách tương tự kể lại các phép mầu tương tự, giảng dạy những điều đạo đức tương tự và có vô số tín đồ sùng bái một cách cuồng nhiệt tương tự.

Cái mà tôi cũng không thể hiểu được là dường như không có tín đồ nào thấy rằng những "phép mầu" của một tôn giáo chỉ là chuyện huyễn hoặc hay "mê tín dị đoan" đối với các tôn giáo khác. Đó là tại sao không có tín đồ Hồi giáo nào tin là Giê Su đã sống dậy sau 3 ngày trong mộ đá rồi bay lên trời cả. Đó là tại sao không có tín đồ Công Giáo nào tin là Tiên Tri Muhammed đã cỡi ngựa có cánh bay lên trời cả.

Trong vòng mấy mươi ngàn năm gần đây nhất, nhân loại đã chứng kiến biết bao nhiêu tôn giáo và nền tín ngưỡng khác nhau. Tất cả những tôn giáo và nền tín ngưỡng nầy tôn thờ nhiều thượng đế khác nhau, diễn giải về vũ trụ nhiều cách khác nhau và đều quả quyết rằng chỉ có chân lý của họ là tuyệt đối và tối thượng. Vô số những tôn giáo và niềm tín ngưỡng nầy đã thành hình, thịnh vượng rồi tàn lụi.

Những tôn giáo mà chúng ta hiện có ngày nay chỉ mới hiện diện trong khoảng vài ngàn năm gần đây mà thôi. Chỉ là một cái chớp mắt trong lịch sử con người. Chỉ có những người rất thiển cận mới có thể cho rằng cái tôn giáo của họ hiện tại sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi luật đào thải của thời gian.

Nhìn vào những dữ kiện trên, tôi không hiểu được tại sao tín đồ của bất cứ tôn giáo nào có thể tin rằng niềm tín ngưỡng của họ là “thật” hay “đúng” nhất. Và còn hơn nữa, vô số tín đồ còn cho rằng những niềm tín ngưỡng, những tôn giáo khác đều là “giả” và “sai”. Điều nầy rõ rệt nhất trong các tôn giáo độc thần như Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. 

Nếu chỉ có thể có một và chỉ một tôn giáo “thật” và “đúng” mà thôi trong khi tất cả tôn giáo đều giành phần họ là “thật” và “đúng” thì chẳng phải là hầu như chắc chắn rằng tất cả đều là “giả” và “sai” hay sao?


Cập nhật: 6/2013

Make a Free Website with Yola.