Trở lại:

-      Thiên Chúa Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Có một số người ở Mỹ tin rằng ca sĩ Elvis Presley vẫn còn sống. Những người đó thề sống chết rằng họ đã thấy, đã gặp, đã trò chuyện với Presley. Những người ấy cũng là những người “bình thường” như bạn và tôi.

Đại đa số tín đồ Thiên Chúa giáo không tin các câu chuyện “Elvis Presley còn sống” được truyền bá gần đây. Những người nầy cho rằng các tờ báo đăng tải câu chuyện nầy là thuộc hạng “lá cải” không đáng tin.

Điều tôi không hiểu được là nếu thế thì tại sao cũng chính những người nầy lại tin một câu chuyện kể rằng 2000 năm trước có người sau khi chết 3 ngày đã sống lại và bay lên trời. Và quyển sách nầy được soạn thảo bởi một nhóm người du mục xa lạ không có những kiến thức khoa học cơ bản nhất so với ngày nay sống giữa sa mạc Trung Đông mấy ngàn năm về trước.


Make a Free Website with Yola.