Trở lại:

-      Tôn Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Có người cho rằng “các tôn giáo đều hướng thiện cho con người”.

Đây là một điều sai lầm được truyền bá khắp nơi do bởi sự thiếu suy nghĩ và thiếu hiểu biết của người phát biểu cũng như của người thu nhận.

Trước hết hãy thử xem chữ “thiện” có nghĩa là gì. Hãy dùng một thí dụ để dẫn chứng: Tôi tin chắc nhiều độc giả sẽ đồng ý rằng giết người vì ganh ghét, vì ích kỷ, vì bất đồng tư tưởng là một hành vi “không thiện”.

Còn nếu cho rằng “các tôn giáo đều hướng thiện” thì có nghĩa là “tôn giáo nào cũng dạy dỗ khuyến khích người ta làm điều thiện” chớ gì?

Không đúng!

Hãy lấy một thí dụ: Các tôn giáo độc thần từ thời cổ đại luôn luôn có khuynh hướng tàn sát và tiêu diệt tín đồ của những tôn giáo khác. Trong hai ngàn năm gần đây thì Thiên Chúa giáo và Hồi giáo là hai thí dụ điển hình nhất. Cứ tìm đọc trong kinh sách của họ là sẽ thấy. Những “lời Thượng Đế dạy” tín đồ phải có nhiệm vụ tàn sát và tiêu diệt kẻ “ngoại đạo” (cùng với gia đình, chủng tộc, thành thị của họ) bằng cách nào, như thế nào vẫn còn rành rọt, rõ ràng trong Kinh Thánh và trong Kinh Koran ngay trong các ấn bản hiện hành. Sự kiện các lời chỉ dạy nầy rất cặn kẻ, đầy chi tiết và lập đi lập lại vô số lần trong các kinh sách cho thấy tư tưởng nầy không phải chỉ tình cờ mà là chính sách chủ định của các tôn giáo ấy.

Có không ít các thí dụ khác trong kinh sách của Thiên Chúa giáo và Hồi giáo cho thấy nhiều giáo lý của họ không hướng thiện. Chẳng hạn như quan niệm trọng nam khinh nữ triệt để. Chẳng hạn như sự chấp nhận và khuyến khích chế độ nô lệ. Chẳng hạn như quan niệm lấy oán báo oán. v.v. và v.v.

Điều trên cho thấy rằng câu “tôn giáo nào cũng hướng thiện” là một tuyên bố bất cẩn, thiếu sót và sai lầm.Make a Free Website with Yola.