Trở lại:

-      Thiên Chúa Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Dưới đây là một ý tưởng tiêu biểu của tín đồ Thiên Chúa giáo: “Vì vũ trụ kỳ diệu, bao la vô tận nên phải có một đấng Sáng Tạo đã tạo thành ra nó”.

Họ không hiểu rằng nếu cho rằng vũ trụ “vô tận” về cả không gian lẫn thời gian thì không thể nào có điểm khởi đầu cả. Nếu không có khởi điểm thì có nghĩa là nó đã không được tạo thành ở thời điểm nào cả. Và như vậy cũng có nghĩa là không có ai sáng tạo ra nó cả.

Khi Kinh Thánh được viết ra bởi con người 2000 năm về trước thì khái niệm “vô cực” không hề hiện hữu đối với con người.

Điều đáng buồn là ngày nay ngay cả nhiều người thông hiểu khái niệm “vô cực” nầy trong lãnh vực toán học nhưng vẫn nằng nặc cho rằng phải có một điểm khởi đầu cho vũ trụ và đó là lúc mà Thượng Đế của họ đã dùng phép thần thông để tạo ra vạn vật.

Điều đáng buồn nữa là tín đồ Thiên Chúa giáo tiền hậu bất nhất trong cách lý luận trên của họ: Họ cho Thượng đế của họ là toàn năng, toàn lực kỳ diệu vô biên; tuy vậy họ không chấp nhận rằng “vì Thượng đế kỳ diệu vô biên nên phải có một đấng Sáng Tạo khác đã tạo thành ra Thượng đế”.


Make a Free Website with Yola.