Nếu có một nhóm người nào đó xúm nhau cùng chung tin vào một số điều điều mê tín huyễn hoặc nào đó thì tôi không có vấn đề gì cả.

Tôi không có vấn đề gì cả NẾU, một cái “nếu” rất lớn, họ giới hạn những sinh họat dựa trên những điều mê tín huyễn hoặc nầy trong phạm vi nhóm của họ. Nếu được vậy thì đối với tôi những gì họ tin và làm là chuyện riêng tư của họ và tôi không cần liên can đến.

Tuy vậy một khi những điều mê tín huyễn hoặc của nhóm người đó được sử dụng để áp đặt lên lề lối xã hội và gây ảnh hưởng đến đời sống người khác thì chúng không còn là chuyện riêng tư của họ nữa. Những chuyện hủ bại và trái ngược với tiêu chuẩn đạo đức xã hội ngày nay của họ lúc đó trở thành vấn đề của mọi người, trong đó có tôi.

 

Trở lại:

-      Tôn Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Thật ra nếu có một nhóm người nào đó xúm nhau cùng chung tin vào một số điều điều mê tín huyễn hoặc nào đó thì tôi không có vấn đề gì cả. Nhất là khi chính họ cũng nhìn nhận là những điều họ tin là không thể dùng lý trí hay khoa học để kiểm nhận được.

Đối với tôi thì ai cũng có quyền tự do tư tưởng, dù là tư tưởng dựa trên những niềm tin vô căn cứ và phản khoa học.

Tôi không có vấn đề gì hết nếu họ cho rằng những niềm tin vô căn cứ và phản khoa học của họ là chân lý tuyệt đối.

Tôi không có vấn đề gì hết nếu họ nghĩ rằng nhờ có những niềm tin trên mà họ hay hơn, tốt hơn, cao quý hơn tôi.

Tôi không có vấn đề gì cả nếu họ cho rằng những điều mê tín huyễn hoặc của họ hay hơn, tốt hơn, cao quý hơn những điều mê tín huyễn hoặc của những nhóm người khác.

Tôi cũng không có vấn đề gì ngay cả nếu một số những điều mê tín huyễn hoặc của họ hủ bại và trái ngược với tiêu chuẩn đạo đức của xã hội ngày nay.

Tất cả những cái “tôi không có vấn đề gì cả” ở trên chỉ áp dụng NẾU, một cái “nếu” rất lớn, họ giới hạn những sinh họat dựa trên những điều mê tín huyễn hoặc nầy trong phạm vi nhóm của họ. Nếu được vậy thì đối với tôi những gì họ tin và làm là chuyện riêng tư của họ và tôi không cần liên can đến.

Tuy vậy một khi những điều mê tín huyễn hoặc của nhóm người đó được sử dụng để áp đặt lên lề lối xã hội và gây ảnh hưởng đến đời sống người khác thì chúng không còn là chuyện riêng tư của họ nữa. Những chuyện hủ bại và trái ngược với tiêu chuẩn đạo đức xã hội ngày nay của họ lúc đó trở thành vấn đề của mọi người, trong đó có tôi.

Thí dụ về áp đặt lên xã hội?

Thí dụ như khi họ muốn đem những điều mê tín huyễn hoặc của họ để dạy cho trẻ con trong trường học như một môn có giá trị tương đương với khoa học. Nhất là khi những điều mê tín huyễn hoặc nầy trực tiếp trái ngược lại những bằng chứng khoa học mà mọi người đều công nhận.

Thí dụ như họ khi nắm quyền hành trong chính phủ muốn ban ra những bộ luật có thể gây trở ngại, thất lợi, khổ đau cho người khác. Chẳng hạn như khi họ cấm cản không được dùng một số phương cách trị liệu y khoa hay đề phòng lây bịnh chẳng qua vì những điều mê tín huyễn hoặc của họ cấm đoán các phương cách nầy; và vì vậy mà hàng triệu triệu người bị lây truyền những chứng bịnh nan y chết người.

Thí dụ như khi những điều mê tín huyễn hoặc của họ đưa ra các thành kiến bất công, phổ biến sự khinh ghét trong xã hội về các nhóm người có sinh hoạt hay ý tưởng khác với những gì các điều mê tín huyễn hoặc trên cho là “đúng”. Chẳng hạn như khi những người đồng tính luyến ái bị xem là tội lỗi, dơ bẩn, bệnh hoạn chỉ vì những điều mê tín huyễn hoặc trên cho là như vậy.

Thí dụ như khi những điều mê tín huyễn hoặc trên bị lợi dụng cho những mục đích kinh doanh bóc lột lường gạt người khác một cách trắng trợn.  Nhất là khi sự kinh doanh bóc lột lường gạt nầy được tổ chức chu đáo và lan tràn sâu rộng trong xã hội.

Tôi có vấn đề khi những người tin vào các điều mê tín huyễn hoặc nầy không chịu nhìn nhận là niềm tin của họ có những ảnh hưởng tai hại cho con người và xã hội. Một lối ngụy biện mà họ thường dùng là niềm tin của họ cũng mang đến những điều tốt đẹp. Tuy nhiên họ nhất định tránh né không đề cập đến những hậu quả tai hại của chúng và không chịu cải tiến những điều hủ bại xấu xa trong niềm tin của họ.

Tôi có vấn đề khi những người tin vào các điều mê tín huyễn hoặc nầy dẫy nẫy lên khi người khác nhận xét, phê bình, chỉ trích sự mê tín huyễn hoặc trong niềm tin của họ. Họ cho rằng niềm tin của họ bị "xúc phạm" trong khi họ không ngần ngại tuyên bố rằng những người không có niềm tin như họ là thấp kém về đạo đức hơn họ.

Tôi có vấn đề khi những người tin vào các điều mê tín huyễn hoặc nầy khăng khăng cho rằng họ có quyền truyền bá và cổ động các niềm tin vô căn cứ phản khoa học của họ mà không ai được lên tiếng phản đối cả. Họ cho rằng họ có quyền làm điều đó trong khi họ không thấy rằng họ đang xâm phạm đến an sinh của người khác.

Tôi có vấn đề khi những người tin vào các điều mê tín huyễn hoặc nầy không bao giờ có phản ứng gì đến sự kiện niềm tin của họ được lợi dụng để bóc lột lường gạt người khác phát triển rộng rãi đầy rẫy trong đời sống chung quanh tôi. Đó là vì những người chủ trương các điều mê tín huyễn hoặc trên muốn che chở cho niềm tin của mình nên tránh né không lên tiếng phản đối hay đả kích các sự lường gạt trên.

Một điều không tránh khỏi được là sự ngu muội và tính tham lam của con người vẫn sẽ làm cho đa số bị thu hút bởi các điều mê tín huyễn hoặc trên.

Đã luôn luôn và sẽ mãi mãi.

Make a Free Website with Yola.