Tác Giả:

Nguyễn Nhân Trí

Đề Mục

1/ Tôn giáo


 

Những Vấn Đề của Tôi với Tôn Giáo

 Tôi không có vấn đề gì cả nếu có một nhóm người cùng chung nhau tin vào một số điều mê tín huyễn hoặc nào đó.

Tôi cũng không có vấn đề gì cả NẾU họ giới hạn những điều mê tín huyễn hoặc nầy trong phạm vi cộng đồng của họ. Nếu được vậy thì đối với tôi những gì họ tin và làm là chuyện riêng tư của họ và tôi không cần liên can đến.

Tuy vậy một khi những điều mê tín huyễn hoặc của nhóm người đó có ảnh hưởng đến đời sống kẻ khác, và nhất là được sử dụng để áp đặt lên lề lối xã hội, thì chúng không còn là chuyện riêng tư của họ nữa. Những chuyện hủ bại và trái ngược với tiêu chuẩn đạo đức xã hội ngày nay của họ lúc đó trở thành vấn đề của mọi người, trong đó có tôi.

Thật ra nếu có một nhóm người cùng chung nhau tin vào một số điều mê tín huyễn hoặc nào đó thì tôi không có vấn đề gì với họ cả. Nhất là khi chính họ cũng nhìn nhận rằng không thể dùng lý trí hay thực tế hay khoa học để kiểm nhận được những niềm tin của họ.

Đối với tôi thì ai cũng có quyền tự do tư tưởng, dù là tư tưởng dựa trên những niềm tin vô căn cứ, phản thực tế và phản khoa học.

Tôi không có vấn đề gì hết nếu họ cho rằng những niềm tin vô căn cứ, phản thực tế và phản khoa học của họ là chân lý tuyệt đối.

Tôi không có vấn đề gì hết nếu họ nghĩ rằng nhờ có những niềm tin trên mà họ hay hơn, tốt hơn, cao quý hơn tôi.

Tôi không có vấn đề gì cả nếu họ cho rằng những điều mê tín huyễn hoặc của họ hay hơn, tốt hơn, cao quý hơn những điều mê tín huyễn hoặc của những nhóm người khác.

Tôi cũng không có vấn đề gì ngay cả nếu một số những điều mê tín huyễn hoặc của họ hủ bại và trái ngược với tiêu chuẩn đạo đức của xã hội ngày nay.

Tất cả những cái “tôi không có vấn đề gì cả” ở trên chỉ áp dụng NẾU, một cái “nếu” rất lớn, họ giới hạn những tư tưởng và những sinh họat dựa trên các điều mê tín huyễn hoặc nầy trong phạm vi cộng đồng của họ. Nếu được vậy thì đối với tôi những gì họ tin và làm là chuyện riêng tư của họ và tôi không cần liên can đến.

Tuy vậy một khi những điều mê tín huyễn hoặc của nhóm người đó có ảnh hưởng đến đời sống kẻ khác, và nhất là được sử dụng để áp đặt lên lề lối xã hội, thì chúng không còn là chuyện riêng tư của họ nữa. Những chuyện hủ bại và trái ngược với tiêu chuẩn đạo đức xã hội ngày nay của họ lúc đó trở thành vấn đề của mọi người, trong đó có tôi.

Thí dụ về áp đặt lên xã hội?

Thí dụ như khi họ muốn đem những điều mê tín huyễn hoặc của họ để dạy cho trẻ con trong trường tiểu học như là một môn giáo khoa có giá trị tương đương với khoa học. Nhất là khi những điều mê tín huyễn hoặc nầy trực tiếp trái ngược lại những bằng chứng khoa học mà mọi người đều công nhận.

Thí dụ như họ khi nắm quyền hành trong chính phủ muốn ban ra những bộ luật có thể gây trở ngại, thất lợi, khổ đau cho người khác. Chẳng hạn như khi họ cấm cản không được dùng một số phương cách trị liệu y khoa hay ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm chẳng qua vì những điều mê tín huyễn hoặc của họ cấm đoán các phương cách nầy; và vì vậy mà hàng triệu triệu người bị lây truyền những chứng bịnh nan y chết người.

Thí dụ như khi những điều mê tín huyễn hoặc của họ đem đến sự khinh ghét trong xã hội, phổ biến các thành kiến bất công về những người có sinh hoạt hay ý tưởng khác biệt với những tín điều trong tôn giáo họ. 

Thí dụ như khi những điều mê tín huyễn hoặc trên bị lợi dụng cho những mục đích kinh doanh bóc lột lường gạt người khác một cách trắng trợn.  Nhất là khi sự kinh doanh bóc lột lường gạt nầy được tổ chức chu đáo và lan tràn sâu rộng trong xã hội.

Tôi có vấn đề khi những người tin vào các điều mê tín huyễn hoặc nầy không chịu nhìn nhận là niềm tin của họ có những ảnh hưởng tai hại cho con người và xã hội. Một lối ngụy biện mà họ thường dùng là niềm tin của họ cũng mang đến những điều tốt đẹp. Tuy nhiên họ nhất định tránh né không đề cập đến những hậu quả tai hại của chúng và không chịu cải tiến những điều hủ bại xấu xa trong niềm tin của họ.

Tôi có vấn đề khi những người tin vào các điều mê tín huyễn hoặc nầy dẫy nẫy lên khi người khác nhận xét, phê bình, chỉ trích sự mê tín huyễn hoặc trong niềm tin của họ. Họ cho rằng niềm tin của họ bị "xúc phạm" trong khi họ không ngần ngại tuyên bố rằng những người không có niềm tin như họ là thấp kém về đạo đức hơn họ.

Tôi có vấn đề khi những người tin vào các điều mê tín huyễn hoặc nầy khăng khăng cho rằng họ có quyền truyền bá và cổ động các niềm tin vô căn cứ phản khoa học của họ mà không ai được lên tiếng phản đối cả. Họ cho rằng họ có quyền làm điều đó trong khi họ không thấy rằng họ đang xâm phạm đến an sinh của người khác.

Tôi có vấn đề khi những người tin vào các điều mê tín huyễn hoặc nầy ít bao giờ nỗ lực công khai phản đối việc niềm tin của họ đã và được lợi dụng rộng rãi để bóc lột lường gạt người khác. Đó là vì những người chủ trương các điều mê tín huyễn hoặc trên muốn che chở cho niềm tin của mình nên tránh né không lên tiếng chỉ trích hay đả kích các sự lường gạt trên.

Một điều không tránh khỏi được là sự ngu muội và tính tham lam của con người vẫn làm cho đa số bị thu hút bởi các điều mê tín huyễn hoặc kể trên.

Đã luôn luôn và sẽ mãi mãi.


Cập nhật: 6/2013

Make a Free Website with Yola.