Đại Ý:

Nghề nghiệp và bổn phận của người phu quét đường là quét dọn sạch đường phố. Để bù lại công lao của họ, họ được trả lương để sống. 

Nghề nghiệp và bổn phận của một thầy tu là học hỏi thấu đáo Phật pháp để giảng dạy trung thực lại cho Phật tử. Để bù lại công lao của họ, họ được Phật tử nuôi ăn cho ở và kính trọng.

Người phu quét đường nếu không quét dọn sạch sẻ đường phố sẽ không đáng được lảnh lương. 

Tăng ni nếu không giảng dạy trung thực đạo pháp sẽ không đáng được nuôi ăn ở và kính trọng. 

 

Trở lại:

-      Phật Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Khi đối thoại với một tu sĩ Phật giáo, tôi thường gọi họ là “thầy”, và xưng “tôi”. 

Chữ “thầy” tôi dùng ở đây không phải là “thầy giáo” mà là nói tắt cho chữ “thầy tu” hay “thầy chùa”; vì theo tôi đó là nghề nghiệp của họ. “Thầy chùa” để chỉ một thầy tu ở trong chùa. 

Tôi cho rằng tu hành là một nghề nghiệp. 

Nghề nghiệp và bổn phận của người phu quét đường là quét dọn sạch đường phố. Để bù lại công lao của họ, họ được trả lương để sống. Nghề nghiệp và bổn phận của một thầy tu là học hỏi thấu đáo Phật pháp để giảng dạy trung thực lại cho Phật tử. Để bù lại công lao của họ, họ được Phật tử nuôi ăn cho ở (gọi theo sách vở là “cúng dường”) và kính trọng.

Người phu quét đường nếu không quét dọn sạch sẻ đường phố là không làm tròn trách nhiệm của họ, do đó không đáng được lảnh lương. Thầy tu nếu không giảng dạy trung thực đạo pháp là không làm tròn bổn phận của họ, do đó không đáng được nuôi ăn ở và kính trọng. 

Nhiều Phật tử bất mãn khi nghe tôi so sánh việc quét đường với việc tu hành. Theo tôi thì mỗi công việc được xếp hàng quan trọng khác nhau trong xã hội, do đó người làm việc được trả công khác nhau. Tuy vậy, mỗi người đều có trách nhiệm như nhau trong phạm vi nghề nghiệp của họ.

Tôi cho rằng nếu một thầy tu không làm tròn trách nhiệm giảng dạy đạo pháp thì không đáng được Phật tử kính trọng.  Có thể họ đáng được kính trọng trong phương diện nào khác, nhưng không đáng được kính trọng như một thầy tu. Theo tôi thì những người không làm tròn bổn phận trong nghề nghiệp của mình như vậy chỉ đáng được coi là ăn bám.

Đáng buồn thay, tôi ít khi nào có dịp được gọi một tu sĩ Phật giáo bằng “thầy” với ý nghĩa “thầy giáo”.


Make a Free Website with Yola.