Trở lại:

-      Tôn Giáo

-      Giới Thiệu

 

 

Có người cho rằng tôn giáo là nền tảng của đạo đức. Nhất là tôn giáo của họ.

Tôi thì cho rằng:

- Đạo đức là một sản phẩm của quá trình tiến hóa tự nhiên của con người. Đạo đức không phải là một sản phẩm của tôn giáo.

- Đạo đức hiện hữu không cần sự có mặt của tôn giáo.

- Các tôn giáo chỉ thu dụng một số những tiêu chuẩn đạo đức đã sẵn có rồi tiếm đoạt tự cho rằng là nguồn gốc và nền tảng của đạo đức.

Tôi công nhận rằng tôn giáo góp phần không nhỏ trong việc phổ biến và duy trì một số tiêu chuẩn đạo đức.  

Sản phẩm và mục tiêu chính của tôn giáo không phải là đạo đức mà thật ra là phổ biến những hứa hẹn đem lại sự an ổn tâm linh khi con người đối đầu với những câu hỏi không thể trả lời được về lãnh vực siêu hình, thí dụ như "chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chết?"

Tôi cũng cho rằng:

- Những an ổn tâm linh kể trên chỉ là tạm bợ và giả tạo.

- Những gì một tôn giáo cho là “đạo đức” không nhất thiết có giá trị tuyệt đối.

- Không phải tôn giáo nào cũng hướng thiệncó những đạo đức của tôn giáo không phải là đạo đức chân chính.

Tín đồ thường dùng nhiều lý luận bênh vực cho vấn đề giá trị đạo đức của tôn giáo vừa nêu trên, tuy vậy tôi cho rằng những lý luận đó đều là ngụy biện.

Make a Free Website with Yola.